Báo cáo tài chính

 

thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4/2020
Toàn văn Báo cáo Tài chính  Quý 4/2020
Ngày đăng @19h00 ngày 19 tháng 01 năm 2021
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3/2020
Toàn văn Báo cáo Tài chính  Quý 3/2020
Ngày đăng @18h01 ngày 20 tháng 10 năm 2020
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6Th/2020
Toàn văn Báo cáo Tài chính  6T/2020
Ngày đăng @17h40 ngày 11tháng 08 năm 2020
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020
TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ngày đăng @16:40 ngày 20 tháng 07 năm 2020
 thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2020
TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ngày đăng @10:40 ngày 21 tháng 04 năm 2020
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ngày đăng @14h31 ngày 25 tháng 02 năm 2020
 thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY IV/2019
Toàn văn Báo cáo Tài chính  Quý 4/2019Giải trình báo cáo tài chính Quý 4/2019
Ngày đăng @17h00 ngày 20 tháng 01 năm 2020
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY III/2019
Toàn văn Báo cáo Tài chính  Quý 3/2019
Ngày đăng @15h00 ngày 20 tháng 10 năm 2019
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6Th/2019
Toàn văn Báo cáo Tài chính  6T/2019
Ngày đăng @17h10 ngày 15 tháng 08 năm 2019
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2019
Toàn văn Báo cáo Tài chính Quý II/2019Giải trình BC Tài chính
Ngày đăng @17h10 ngày 19 tháng 07 năm 2019
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2019
Toàn văn Báo cáo Tài chính Quý I/2019
Ngày đăng @14h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018
Toàn văn Báo cáo Tài chính 2018
Ngày đăng @14h00 ngày 22 tháng 02 năm 2019
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4/2018
Toàn văn Báo cáo Quý 4/2018
Ngày đăng @16h10 ngày 18 tháng 01 năm 2018
 thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018
Toàn văn Báo cáo Quý 3/2018
Ngày đăng @15h00 ngày 02 tháng 10 năm 2018
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6T/2018
Toàn văn Báo cáo TC 6T/2018Giải trình Báo cáo TC 6T/2018
Ngày đăng @15h00 ngày 15 tháng 08 năm 2018
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2018
Toàn văn Báo cáo TC QII/2018
Ngày đăng @20h00 ngày 20 tháng 07 năm 2018
thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2018
Toàn văn Báo cáo TC QI/2018
Ngày đăng @20h00 ngày 19 tháng 04 năm 2018
 thong-bao-icdsongthan
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017Giải trình báo cáo tài chính (Cập nhật 21/03/2018)
Ngày đăng @14h00 ngày 14 tháng 03 năm 2018
thong-bao-icdsongthan BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2017(19/10/2017)Chi tiết:

descargar

Ngày đăng @ 16:25 ngày 19 tháng 10 năm 2017thong-bao-icdsongthan BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN/2017VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH(14/08/2017)Chi tiết:descargardescargarNgày đăng @ 14:25 ngày 14 tháng 08 năm 2017


 thong-bao-icdsongthan BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2017Chi tiết:descargarNgày đăng @ 14:25 ngày 19 tháng 07 năm 2017


 

thong-bao-icdsongthan BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2017Chi tiết:descargarNgày đăng @ 14:25 ngày 19 tháng 04 năm 2017

 


 thong-bao-icdsongthan BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016Chi tiết:BAO CAO TAI CHINH NAM 2016 -UP_signed..compressedNgày đăng @ 10:25 ngày 17 tháng 03 năm 2017


thong-bao-icdsongthan

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2016

Chi tiết:

UP ICDST – BCTCQ4

Ngày đăng @ 22:00 ngày 31 tháng 12 năm 2016

thong-bao-icdsongthan BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2016Chi tiết:UP ICDST – BCTCQ3Ngày đăng @ 10:25 ngày 01 tháng 10 năm 2016