Báo cáo thường niên

 BCTC-QUY-IV-2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
descargar
Ngày thông báo @17h00 ngày 16/03/2020
 BCTC-QUY-IV-2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
descargar
Ngày thông báo @17h00 ngày 30/01/2020
 BCTC-QUY-IV-2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
descargar
Ngày thông báo @17h00 ngày 11/03/2019
 BCTC-QUY-IV-2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
descargar
Ngày thông báo @17h00 ngày 18/01/2019
BCTC-QUY-IV-2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2018
Ngày thông báo @17h00 ngày 19/07/2018
descargar
BCTC-QUY-IV-2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
descargar
Ngày thông báo @14h02 ngày 21/03/2018
BCTC-QUY-IV-2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  NĂM 2017(17H00 ngày 18 tháng 01 năm 2017)descargar
BCTC-QUY-IV-2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2017descargar
BCTC-QUY-IV-2016 descargarBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
BCTC-QUY-IV-2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016descargar@Ngày đăng: 14:45 ngày 24 tháng 01 năm 2017
BCTC-QUY-IV-2016 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016_Signeddescargar@Ngày đăng: 14:00 ngày 03 tháng 04 năm 2017