Thông báo

Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/V NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NỘI DUNG THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 18h30 ngày 4 tháng 11 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/V KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
NỘI DUNG THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 8h40 ngày 14 tháng 07 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
DANH SÁCH
Ngày đăng @ 17h00 ngày 07 tháng 07 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2019
THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 17h00 ngày 06 tháng 07 năm 2020
 Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT
Ngày đăng @ 17h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/v  Nghị quyết HĐQT số 06 và dự thảo lần 2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
TOÀN VĂN THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/v  Mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020
TOÀN VĂN THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 17h10 ngày 16 tháng 06 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/v  ngày đăng ký cuối cùngthực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020
TOÀN VĂN THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 17h10 ngày 06 tháng 05 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/v hủy danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020
TOÀN VĂN THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 17h00 ngày 06 tháng 05 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
TOÀN VĂN THÔNG BÁOGIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Ngày đăng @ 17h00 ngày 28 tháng 04 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/v thay đổi người đại diện pháp luật
TOÀN VĂN THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2020
Logo-TCSongThanICD 1
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và người đại diện Pháp luật
TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT
Ngày đăng @ 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2020
 Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020
Ngày đăng @ 15h00 ngày 25 tháng 02 năm 2020
THÔNG BÁO
 Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
V/v CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG VHF
THƯ MỜISƠ ĐỒ
Ngày đăng @ 17h00 ngày 11 tháng 02 năm 2020
 Logo-TCSongThanICD 1
CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v THÔNG BÁO BỔ NHIỆM
Ngày đăng @ 17h49 ngày 25 tháng 12 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
 Logo-TCSongThanICD 1
CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM
Ngày đăng @ 17h47 ngày 25 tháng 12 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM
Logo-TCSongThanICD 1
CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
Ngày đăng @ 15h47 ngày 03 tháng 07 năm 2019
CÔNG VĂN  CÔNG BỐ THÔNG TIN
Logo-TCSongThanICD 1 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THUA MUA MÀNG CUỐN  PE BẢO VỆ HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNGChi tiết thư mời xin vui lòng Click vào đây
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018
THÔNG BÁO
Ngày đăng @ 14h00 ngày 11 tháng 04 năm 2019
Logo-TCSongThanICD 1
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGHỊ QUYẾT
Ngày đăng @ 16h00 ngày 05 tháng 04 năm 2019
Logo-TCSongThanICD 1
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
Ngày đăng @ 08h00 ngày 23 tháng 03 năm 2019
NGHỊ QUYẾT
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
Ngày đăng @ 16h00 ngày 20 tháng 02 năm 2019
THÔNG BÁO-NGHỊ QUYẾT
 Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Nguyễn Quang Ngọc
Ngày đăng @ 17h00 ngày 18 tháng 01 năm 2019
NGHỊ QUYẾT
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm Phó Giám đốc Phạm Văn Vượng
Ngày đăng @ 17h00 ngày 15 tháng 08 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
 Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Miễn nhiệm Phó Giám đốc Vũ Khánh Đông
Ngày đăng @ 17h00 ngày 15 tháng 08 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
 Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chấp thuận phương án vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương
Ngày đăng @ 17h00 ngày 25 tháng 07 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
V/v KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
Ngày đăng @ 14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2018
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc
Ngày đăng @ 14h00 ngày 19 tháng 04 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 và
NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC
Ngày đăng @ 18h00 ngày 06 tháng 04 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
THÔNG BÁO
Logo-TCSongThanICD 1
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ và
BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018
Ngày đăng @ 18h00 ngày 26 tháng 03 năm 2018
1. NGHỊ QUYẾT
2. TÀI LIỆU

THÔNG BÁO

14/03/2018

THÔNG BÁO
V/v công bố thông tin từ nhiệm ban kiểm soát Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

@Ngày đăng: 14h00 ngày 14 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

09/02/2018

THÔNG BÁO V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(09/02/2018)[Nghị quyết][Thông báo]

THÔNG BÁO

13/10/2017

THÔNG BÁO THÔNG TINĐỐI TÁC CHUỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN CẢNG ASACO (13/10/2017)

IST-CONG-BO-THONG-TIN-DOI-TAC-CHUYEN-NHUONG-CP-ASACO


THÔNG BÁO

10/10/2017

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊV/v Thông qua đề xuất thoái vốn Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng ASACO(10/10/2017)

1. [ICDST]_CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
2. [HĐQT]_NGHỊ QUYẾT HĐQT

 

 

@Ngày đăng @ 16:26 ngày 10 tháng 10 năm 2017  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾUCỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG(07/07/2017)@Ngày đăng @ 16:00 ngày 07 tháng 07 năm 2017


  CÔNG BỐ THÔNG TIN (05/06/2017)V/V KÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2017descargar@Ngày đăng @ 15:00 ngày 05 tháng 06 năm 2017


MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN (24/05/2017)descargar@Ngày đăng @ 11:00 ngày 24 tháng 05 năm 2017


 THÔNG BÁO (21/04/2017)

Về việc chi trả cổ tức

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng thần

2. Mã chứng khoán: IST

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

5. Sàn dao dịch UPCOM

6. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2017

7. Mục đích: Chi trả cổ phiếu bằng tiền

8. Tỷ lệ thực hiện: 8,75% ( một cổ phiếu được nhận 875 đồng).

9. Ngày thanh toán: 31/05/2017

Chi tiết: Tron tệp tin đính kèm

descargar

@Ngày đăng @ 18:15 ngày 21 tháng 04 năm 2017THÔNG BÁO (21/04/2017)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

descargar

@Ngày đăng @ 18:00 ngày 21 tháng 04 năm 2017
CÁC MẪU ỦY QUYỀN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mẫu Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông  descargarMấu giấy xác nhận ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông descargar@Ngày đăng @ 14:00 ngày 07 tháng 04 năm 2017THÔNG BÁO (03/04/2017)VỀVIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰdescargar@Ngày đăng @ 14:00 ngày 03 tháng 04 năm 2017


  THÔNG BÁO (07/02/2017)VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁNdescargarNgày đăng @ 08:00 ngày 07 tháng 02 năm 2017


THÔNG BÁO (12/10/2016)V/v BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNHôm nay ngày 12/10/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnKết quả và chi tiết Biên bản kiểm phiếu:descargarNgày đăng @ 16:25 ngày 12 tháng 10 năm 2016


THÔNG BÁO (10/04/2017)Bộ tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ Đông – Cty CP ICD Tân Cảng Sóng Thầndescargar@Ngày đăng @ 17:00 ngày 10 tháng 04 năm 2017


THÔNG BÁO (12/12/2016)
Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần ICD Tân Cảng Sóng ThầnNgày 08 tháng 12 năm 2016 Tổng Giám Đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định số 800/QĐ – SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ Phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.Chi tiết descargar

 Ngày đăng @ 10:25 ngày 12 tháng 12 năm 2016


THÔNG BÁO (01/09/2016)V/v TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNGCông ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 5745/UBCK-GSĐC ngày 26 tháng 08 năm 2016 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, Đường DT743 KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (84-650) 3713 483                                       Fax: (84-650) 3713 483

Email: icdsongthan@saigonnewport.com.vn                  Website: www.icdsongthan.com.vn

  1. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ trung tâm phân phối, kho, bãi, container, cảng, Logistics.
  2. Vốn điều lệ:120. 086.720.000 đồng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3700785006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 01/06/2016.

Bình Dương, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Chi tiết:  descargar

 
THÔNG BÁO (28/12/2016)VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU ISTCông ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (sau đây gọi tắt là “ICDST”) ICDST thông báo đến Quý Cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty như sau:

  • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

– Mã chứng khoán: IST

  • Khối lượng đăng ký giao dịch: 12.008.672 cổ phiếu
  • Ngày giao dịch đầu tiên: 05/01/2017
  • Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 14.800 đồng/cổ phiếu.
  • Biên độ dao động trong ngày đầu tiên: +/- 40% giá tham chiếu.
  • Biên độ dao động trong ngày tiếp theo: +/- 15% giá tham chiếu ngày hôm đó.

Chi tiết descargar

Ngày đăng @ 10:25 ngày 28 tháng 12 năm 2016